خدمات اداری و پرسنلی

همه شرکت ها بدون در نظر گرفتن ابعاد فعالیت خود از نظر حجم یا میزان فعالیت خود درگیر فرآیند خدمات ادارای و پرسنلی می باشند. مدیریت منابع انسانی در این دوره که بیشتر از همیشه با نیروی انسانی غیر متخصص مواجه هستیم بسیار مهم و حائز اهمیت است. موسسه تدبیر حساب آسیا با وجود متخصصان حرفه ای در این حوزه به شما کمک می کنند به بهترین نحوه ممکن منابع انسانی خود را مدیریت نمائید.

این خدمات اعم از کنترل و محاسبه ی ساعات کاری پرسنل

محاسبه نمودن بیمه، حقوق و مالیات پرسنل شرکت و ارسال و پیگیری امورمربوطه با سازمان های ذی ربط

تهیه کردن فیش های حقوقی نیرو ها و انواع نامه های اداری پرسنل

پیگیری کردن و انعقاد قرارداد های پرسنل و ثبت کردن آن ها در اداره ی کارمحاسبه کردن تسویه حساب نیرو ها و پرسنل محاسبه کردن عیدی و سنوات و طلب مرخصی پرسنل